Novell Users Sweden
Startsida - Arkiv - NightWare - Årsmöte - Stadgar - Styrelsen - Förmåner - Om
S T A D G A R

 

För gällande stadgar se NetWork Users Sweden
då vi nu är en undergrupp till NetWork Users Sweden.

 

Nedanstående stadgar gällde till och med 2011-12-31

Stadgar för Novell users Sweden

§ 1 NUS
Föreningens namn är Novell Users Sweden (NUS, NWAG). NUS är en ideell förening. Dess angelägenheter handhas av en styrelse som har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Föreningen har som syfte att:
Utgöra forum för informationsutbyte beträffande användningsmöjligheter för Novells produkter såväl mellan medlemmarna - såväl med NOVELL och Distributörerna. Vara kanal för gemensamma synpunkter på utvecklingsbehov mm. för Novells produkter och anslutningsbar utrustning, programvara, kommunikationsmöjligheter mm. Ge möjlighet till gemensamma aktioner i frågor av gemensamt intresse för medlemmarna. Vara informationskanal beträffande möjligheterna att få tillgång till programvara, exempelvis genom utbyte mellan medlemmarna. Arbeta för att medlemmar erbjuds rabatt på utbildning, konsultation, programvara och hårdvara genom avtal med leverantörer eller via egen försäljning. Ge möjligheter för medlemmarna att informera om sin verksamhet då detta kan vara av intresse för andra medlemmar. Vara kontaktväg till andra Novell användarorganisationer för informations- och programvaruutbyte. Främja erfarenhetsutbyte genom allmänna sammankomster, kursverksamhet, företagsbesök etc., samt att bevaka utvecklingen på marknaden.

3 Samverkan.
Föreningen skall vara medlem i NetWork Users Sweden nedan kallad NUSWE. Föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med NUSWE. Föreningen bör genom särskilt tecknat avtal uppdra åt NUSWE att biträda föreningen i förvaltning av föreningens angelägenheter och handhavande av dess räkenskaper och medlemsförvaltning.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap kan vinnas av varje person, företag, institution, organisation etc. som innehar eller arbetar med Novells produkter. Ansökan om medlemskap lämnas skriftligt via e-mail eller vanlig post till föreningen och prövas av styrelsen eller av styrelsen utsedd person. Varje företag, institution, organisation som är medlem skall ange en ansvarig kontaktperson.

§ 5 Hantering av personuppgifter
Föreningen äger rätt att sälja/utge sitt adressregister till företag organisationer som styrelsen bedömer har produkter/information som kan vara till nytta för medlemmarna. För ett enkelt informationsutbyte äger föreningen rätt att publicera medlemmars namn på web:en. Medlem kan hos styrelsen begära undantag från denna regel. Föreningen äger rätt att namnge samtliga funktionärer på web:en eller via annat media, medlem som ej accepterar detta kan ej väljas som funktionär i föreningen.

§ 6 Årsavgift
Årsavgift som skall täcka kostnaderna för den informations- och serviceverksamhet föreningen driver, erläggs med belopp som beslutas av årsstämman. Medlem som ej betalt avgift inom 3 månader efter avisering anses ha utträtt ur föreningen. Deltagaravgift utgår när så erfordras för genomförande av arrangemang och beräknas per deltagande person.

§ 7 Styrelsen
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter samt två till fem suppleanter. Av dessa utses en ledamot och en suppleant för denne av styrelsen för NUSWE. Övriga ledamöter och suppleanter väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör, sekreterare och de övriga funktionärer som erfordras. Styrelsemedlemmarna väljs på 2 år och hälften väljs varje år. Föreningens postadress fastställs av styrelsen och skall framgå av korrespondens, kallelser och då styrelsen representerar utåt

§ 8 Revision
Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer. För dessa skall finnas en suppleant. Revisorerna skall senast den 1 mars efter räkenskapsårets utgång få tillgång till bokslutet

§ 9 Årsmöte
Föreningen skall ha sitt årsmöte varje år före maj månads utgång. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma. §1 Val av Mötesordförande
§2 Val av Mötessekreterare
§3 Val av två justeringsmän/rösträknare
§4 Fråga om mötet blivit behörigt kallat
§5 Fastställande av dagordning
§6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
§7 Föredragning av revisionsberättelse
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§9 Fråga om medlemsavgiftens storlek
§10 Val av styrelseledamöter och suppleanter
§11 Val av revisorer och revisorssuppleant
§12 Tillsättande av valberedning
§13 Övriga till styrelsen anmälda motioner.

Medlem kan sända motioner till årsmötet. Motioner skall skriftligen sändas till styrelsen senast februari samma år för att styrelsen skall kunna behandla dem. Kallelse till årsmötet skall utsändas till medlemmarna senast 21 dagar före årsmötet. I kallelsen skall motioner som styrelsen eller enskild medlem önskar ta upp till behandling anges. Årsmötet kan endast besluta om frågor som finns med i kallelsen.

§ 10 Förvaltningsperiod
Föreningens redovisningsperiod skall vara kalenderår. Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper skall vara per kalenderår.

§ 11 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordföranden och en styrelseledamot tillsammans eller, av styrelsen särskild utsedd person-(er). Kassören äger rätt att för föreningens räkning teckna föreningens bankonto/bankgiro och postgiro konton.

§ 12 Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre medlemmar, varav en sammankallande, vilka inte är funktionärer (styrelseledamöter, revisorer eller suppleanter till dessa) i föreningen. Valberedningen skall för kommande årsmöte föreslå kandidater till funktionärsuppdrag. Medlem har rätt att till valberedningen föreslå personer till funktionärsuppdragen. Personer som föreslagits av minst fem medlemmar skall omnämnas av valberedningen.

§ 13 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upphörande kan endast fattas av ordinarie årsmöte. För giltighet av sådant beslut erfordras 3/4 majoritet. Förslag till sådant beslut skall upptas i kallelsen till årsmötet och skall vara behandlat av styrelsen. Se §9. Upplösnings beslut skall innefatta beslut om hur föreningens kvarvarande tillgångar skall disponeras.

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte 2007-05-23.
Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte 2000-04-14.
Reviderade 2002-01-01. Namnbyte beslutat på årsmötet 2001.

Sören Bergmark Birgit Kaur

AKTUELLT och LÄNKAR

Novell Users Sweden
Nyheter från IDG:Nyheter via Nyhetsrubriker


Forum m.m.
Novell Users International


Länkportaler
CatWeb Infart Internetstart

Nyhetsportaler
Ny teknik Dagens Media IDG

Några WEB-Mailsidor
b-one
Bostream
Bredbandsbolaget
Chello
Com hem
Gmail
Home.se
Hotmail
MyRealBox
Surftown
Telia

 
 

Webredaktör: Göran Wangel | Teknikansvarig Tomas Åström | Kontakta föreningen

Copyright © 2005 Novell Users Sweden AB. All rights reserved