Novell Users Sweden
Startsida - Arkiv - NightWare - Årsmöte - Stadgar - Styrelsen - Förmåner - Om
Å r s m ö t e

Årsmöte 2015

Datum: 2015-05-28
Tid:     13:00
Plats:   Plats meddelas senare


§ 1  Val av mötesordförande.

§ 2  Val av mötessekreterare.

§ 3  Val av två justeringsmän / rösträkanare.

§ 4  Fråga om möte blivit behörigt kallat.

§ 5  Fastställande av dagordning.

§ 6  Föredragning av föreningens verksamhetsberättelse.

§ 7  Föredragning av revisionsberättelse.

§ 8  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9  Fråga om medlemsavgiftens storlek.

§ 10 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
- en ordinarie ledamot för en tid av två år
- en suppleant för en tid av två år

§ 11  Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år.
- en sammankallande revisor
- en ordinarie revisor
- en revisorssuppleant

§ 12  Tillsättande av valberedning.
- en sammankallande
- en ordinarie
- en suppleant

§ 13  Övriga till styrelsen anmälda motioner.

§ 14  Övriga frågor.

§ 15  Mötet avslutas
 

 

AKTUELLT och LÄNKAR

Novell Users Sweden
Nyheter från IDG:Nyheter via Nyhetsrubriker


Forum m.m.
Novell Users International


Länkportaler
CatWeb Infart Internetstart

Nyhetsportaler
Ny teknik Dagens Media IDG

Några WEB-Mailsidor
b-one
Bostream
Bredbandsbolaget
Chello
Com hem
Gmail
Home.se
Hotmail
MyRealBox
Surftown
Telia

 
 

Webredaktör: Göran Wangel | Teknikansvarig Tomas Åström | Kontakta föreningen

Copyright © 2005 Novell Users Sweden AB. All rights reserved